مدیریت پروژه نفت و گاز

تامین کالای پروژه یکی از مهمترین چالشهای پروژه‌های نفت و گاز است، گرچه ممکن است با اتخاذ تدابیر و رویکردهایی از معضلات این حوزه کاست اما نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بدون داشتن یک سامانه متمرکز و واحد که بتواند به عنوان یک مرکز داده کلیه اطلاعات مربوط به کالای پروژه را از زمان …