پلاک خوان آنلاین ابری

استفاده از تجیهیزات مرسوم جهت نصب نرم افزار پلاک خوان خودرو بغیر از داشتن هزینه، مشکلات زیادی را نیز در طول مدت کارکرد باعث خواهد شد و نیاز مداوم به سرویس و بروزرسانی سامانه اغلب با دشواری روبروست، علاوه بر اینکه نظارت آنلاین و در خارج از محل استقرار سامانه پلاک خوان نیز مقدور نیست. …