نرم افزار قیمت تمام شده

نرم افزار حسابداری صنعتی، مهمترین سیستم در مجموعه سیستمهای مالی است. وظیفه آن تامین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف جهت بکارگیری اهرم مدیریتی برنامه ریزی و کنترل است. اطلاعات بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته‌ها ، به عنوان حلقه ارتباطی بین برنامه ریزی و کنترل محسوب می‌شود. از طریق برقراری این ارتباط وانتقال مداوم اطلاعات …