حسابداری سهام و مدیریت پرتفوی

درباره بهینه سازی سبد سهام بر مبنای تئوری مدرن پرتفوی مباحث فراوانی ارایه گردیده و سهام‌بین اولین نرم افزار بهینه سازی سبد سهام بر این اساس است. این سامانه می‌تواند با استفاده از الگوریتمهای متعدد بهینه سازی بر روی داده‌های واقعی بورس علاوه بر ارزیابی سبدهای سهام واقعی بهترین ترکیب وزنی از مجموعه نمادهای یک …